โครงสร้างและหน้าที่

โครงสร้างและหน้าที่
แอดมินของเฟสบุ๊คมูลนิธิมี4 ฝ่าย
1. แอดมินฝ่ายตรวจสอบพระเครื่อง
1.1กรรมการตัดสินพระเครื่อง
1.2กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของมูลนิธิบางท่าน
-คุณวัชรนรพงษ์ นะเรศรัมย์ (กี้ พิษณุโลก)
-คุณวัฒนา ชุษณะทัศน์(ต๋อง พุทธมณฑล)
-อาจารย์ญาณกีรติ กัณฑลีรัตน์ (อาจารย์หมาน)
2. แอดมินฝ่ายควบคุมและดูแลระบบ
2.1คุณดนุชา อิศรางกูร ณ อยุธยา (ใหม่ อิสโล)
2.2คุณอภิรักษ์ สิมารักษ์ (ตั้ม)
2.3คุณเจริญชัย จรัสอรุณพงศ์ (โจ)
3. แอดมินฝ่ายกิจการพิเศษ
3.1กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของมูลนิธิ
3.2กรรมการบริหารของมูลนิธิ
(มีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาแนะนำ ช่วยเหลือสนับสนุนแอดมินในข้อ 1 และข้อ 2)
4. แอดมินที่ปรึกษา
คือ ผู้ใหญ่ที่มีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของมูลนิธิ