วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง
มูลนิธิ “ศิษย์หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล”

1.เพื่อสานต่อปฏิปทาของหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล ในการทนุบำรุง และ ก่อสร้าง เสนาสนะ วัดวาอารามต่างๆ ที่หลวงปู่เคยจำพรรษา แล้วแต่กรณีไป
2.เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์(ที่เคยอุปัฏฐากดูแลใกล้ชิดหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล) เจ็บป่วยอาพาธและพิการ เป็นรายๆ ตามความเหมาะสม
3.เพื่อเป็นศูนย์รวมในการเผยแพร่ ให้ความรู้ ในเรื่องวัตถุมงคล หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล และจัดหมวดหมู่ของวัตถุมงคล ในรุ่นต่างๆของหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล รวมทั้งการสร้าง และรายละเอียดต่างๆ ให้มีความชัดเจน และเป็นสากล จะได้เป็นประโยชน์ต่อนักอนุรักษ์สะสมรุ่นใหม่ และเป็นแนวทางในการสะสมศึกษาให้ถูกต้อง
4.เพื่อเผยแพร่พุทธบารมี ความเป็นอริยสงฆ์ และปฏิปทาวัตรปฏิบัติ อันงดงามของหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล ให้พุทธศาสนิกชนได้รับรู้เรื่องราวมากยิ่งขึ้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

5.เพื่อเชื่อมประสานความร่วมมือกับศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล บุคคล เครือข่าย องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน ภาครัฐ เพื่อดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ต่อองค์หลวงปู่หมุนเป็นหลัก