โพสต์เมื่อ 09/23/15 10:59 PM | โพสต์โดย: |

ประกาศมูลนิธิฯ

เรื่อง กฎและระเบียบเบื้องต้น ในการขายพระเครื่องในเฟสบุ๊คมูลนิธิฯ

กฎข้อที่.1
ให้สมาชิก ลงขายใด้ เฉพาะพระแท้ ตามหลักมาตรฐานสากลนิยมที่วงการยอมรับใด้ เท่านั้น หาก แอดมิน ผู้ดูแล ทักท้วง ให้หยุดการประมูล หรือ ซื้อ-ขาย ทันที เพื่อตรวจสอบพระเครื่อง ชิ้นนั้นๆ จนกว่า จะใด้ข้อสรุป ว่า เก๊ หรือ แท้ ถ้าแท้ ก็จะอนุญาติ ให้ขายใด้ต่อไป

กฎข้อที่.2
ให้สมาชิกผู้ขาย รับประกันความพึงพอใจ แก่ผู้ซื้อ จำนวน 3-5 วัน กรณีนี้ ให้คืนใด้ทุกรณี ไม่มีข้อยกเว้น แต่หากผู้ซื้อ ตกลงขายให้ กับอีกบุคคลไปแล้ว ภายใน 3-5 วันนี้ ให้ถือว่า สิทย์รับประกันความพอใจ จากผู้ขาย ขาดลงทุกกรณี แต่บังคับให้ ผู้ขายรับประกันพระแท้ตามหลักมาตรฐาน
สากลนิยมตลอดชีพ หาก เกินกำหนดรับประกัน ความพอใจแล้ว พิสูจน์ทราบใด้ ว่าพระองค์นั้นเก๊จริงๆ ให้ผู้ซื้อ สามารถคืนผู้ขายใด้ ทันที ไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้น และ ห้ามหัก% ค่าเสียหายใดๆแก่ผู้ซื้อ ยกเว้นแต่ พระนั้น จะไม่อยู่ในสภาพเดิม เช่น ชำรุดเสียหาย ล้างผิว ทำให้เสียสภาพพระ แม้จะเป็นพระเก๊ ก็ให้ ผู้ขายเรียกร้องค่าเสียหาย จาก ผู้ซื้อใด้ ตามเห็นสมควร แต่ต้องไปเยอะไปจนน่าเกลียด เพราะพระคุณเก๊หากตกลงกันไม่ใด้ อนุญาติให้ แอดมินผู้ดูแล เป็นคนกลาง ตัดสินรับผิดชอบค่าเสียหายใด้ หากผู้ใดฝ่าฝืน ให้แอดมินผู้ดูแล พิจารณา ลงโทษใด้ ตามสมควร โดยมีโทษสูงสุด ถึง ยกเลิกบัตรสมาชิก แต่หาก พระที่จะคืนนั้น เป็นพระแท้ แต่จะคืนโดยไม่มีเหตุผลที่เพียงพอ และ เกินกำหนดรับประกันความพึงพอใจตามที่กำหนดไปแล้ว ที่ตกลงกัน ให้ผู้ขาย สามารถหัก% ค่าเสียหาย ค่าเสียหน้าพระ แก่ผู้ซื้อใด้ ตามเห็นสมควร ไม่เยอะไป หรือ ไม่น้อยไป ตามแต่ตกลงกัน

กฎข้อที่3.
ให้เคารพกฎกติกาเบื้องตน และ หากมีปัญหาทุกกรณี ที่หาข้อยุติไม่ใด้ ให้เคารพและเชื่อฟัง ในคำตัดสิน ของแอดมินผู้ดูแล ทุกๆท่าน ที่มาช่วยแก้ไขปัญหา หากฝ่าฝืน ให้แอดมิน พิจารณาลงโทษใด้ ตามเห็นสมควร เช่น พักการซื้อขาย หรือ แบน 3-7 วัน หรือ อาจถึงขั้นยกเลิกสมาชิก ในกรณีที่เหตุรุนแรงจริงๆ ทั้งนี้ จะเป็นมติความเห็นจากผู้ดูแล ทุกๆท่าน และจะให้ความเป็นธรรม แก่ทุกฝ่าย โดย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ที่สุด

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ: กฎและระเบียบเบื้องต้น ในการขายพระเครื่องใน Facebook